ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงใหม่)
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ชัยมูล, สุพรรษา ยวงทวง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้พื้นฐานสำคัญของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งใช้ประกอบการเรียนการสอน ในรายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และรายวิชาที่เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ หลักสูตรระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีทุกสาขาวิชา นำเสนอด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เป็นลำดับขั้น มีภาพประกอบ และแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและทำความเข้าใจเพิ่มเติม