เทศกาลรักการอ่าน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019(covid-19)  ยังมีการแพร่ระบาดและจำต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด ประกอบกับวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และศบค.จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ โรงเรียนจึงได้กำหนด และดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายหลายประการด้วยกัน โดยวิธีการหนึ่งคือได้สำรวจความพร้อมของนักเรียนและแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อลดความแออัดในโรงเรียน สนองนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม(social distancing) จึงได้กำหนดกลุ่มนักเรียนดังต่อไปนี้